การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง นำโดยพระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร. รองอธิการบดี และ ผู้อำนวยการ,ผู้ช่วยอธิการบดี,คณาจารย์ประจำหลักสูตร เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 (ระบบออนไลน์) โดยมีการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ระดับหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ซึ่งประกอบด้วย 10 หลักสูตร ได้แก่

  1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
  2. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
  3. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
  4. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
  5. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
  6. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต​ สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา
  7. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  8. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
  9. หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  10. หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฏีบัณฑิต