ประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย ประจำเดือนตุลาคม 2566


พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร. รองอธิการบดี พร้อมด้วย พระมหาวัฒนา สุรจิตฺโต,ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ พระมหาจิณมกล อภิรตโน,ดร. ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตศรีล้านช้าง พระครูปลัดจักรพล สิริธโร,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ และหัวหน้าฝ่ายบริหาร สำนักงานวิทยาเขต ศูนย์บริการวิชาการ
เข้าร่วมประชุม คณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย ประจำเดือนตุลาคม 2566 เพื่อปรึกษาหารือ การบริหารงานบุคคล การบริการวิชาการ การจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา และงานที่เกีี่ยวข้อง เพื่อให้งานมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ณ ห้องปูชนียาจารย์ มมร วิทยาเขตศรีล้านช้าง

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์