ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ศรีล้านช้าง ครั้งที่ 1/2566

การประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ศรีล้านช้าง ครั้งที่ 1/2566 (27 ต.ค. 66) วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น. พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร. รองอธิการบดี ประธานที่ประชุม พระครูปลัดจักรพล สิริธโร,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ เลขานุการที่ประชุม คณะกรรมการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ เข้าร่วมประชุมครั้งที่ 1/2566 เพื่อปรึกษาหารือและวางแผนการดำเนินการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาตรี การจัดระบบอาจารย์บรรยาย ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมกว้าง รอบคอบ วิทยาเขตศรีล้านช้าง ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์