ทัศนศึกษา รายวิชาสัมมนาศาสนากับการเมือง สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 3

วันที่ 26 เมษายน 2558 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง รายวิชาสัมมนาศาสนากับการเมือง โดย พระนิทัศน์ ธีรปญฺโญ,ดร. อาจารย์ประจำวิชา นำนักศึกษาไปศึกษาดูงาน ณ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย

11198550_755966891196814_592972787_n

11208877_755966914530145_1147559460_n

11186390_755966911196812_1337319196_n